HIKEM AKADEMI

I

Osmanlı Devleti’nde Modernleşme

1. Giriş- Osmanlı Devleti’nin tarihi, siyasi ve dini arka zemini

 • Türk devlet geleneği
 • İslam mirası
 • Moğol İstilası

2. Osmanlı Devleti’nde Modernleşme Çalışmalarının Başlaması

a- Ahmad, Feroz; “Bir Kimlik Peşinde Türkiye”, içinde s: 10-33 (Osmanlılar: Devletten İmparatorluğa)

3.  Tanzimat Döneminde Modernleşme 

a- Ahmad, Feroz; “Bir Kimlik Peşinde Türkiye”, içinde s. 33-58 (Reformdan Devrime)

b- İnalcık, Halil, “Tanzimat Nedir?”, Tanzimat, Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu. ed. Halil İnalcık, Mehmet Seyitdanlıoğlu. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014, s:29-57

4. Batılılaşma ve Liberalizm 

a-    Ülken, Hilmi Ziya; “Türkiye’de Batılılaşma Hareketi”, Aİ Fak Dergisi 

b-  Mardin, Şerif; “Tanzimat’ın Manası, Yeni Bir İzah Denemesi”, Tanzimat, Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu. ed. Halil İnalcık, Mehmet Seyitdanlıoğlu. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014, s:145-169

 5. Yeni Osmanlılar Hareketi ve Osmanlıcılık

a- Mardin, Şerif; “Türk Modernleşmesi” İletişim Yayınları s: 21-90 

b- Türköne, Mümtazer: “İslamcılığın Doğuşu” Etkileşim Yayınları, s: 83-110

6. 18. Ve 19 Yy Avrupa ve Fransız İhtilali

Fahir Armaoğlu: 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi s 33-111 

7. 19. Yy Avrupa ve Osmanlı-Rus İlişkileri

Armaoğlu, Fahir: 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi s 111-161, 221-332

8.  Osmanlıcılık, II. Abdülhamit Dönemi 

Küçük, Cevdet:  Abdülhamid, TDV İslam Ansiklopedisi

9.  II. Abdülhamit Dönemi ve İttihad-ı İslam

 Azmi, Özcan: “İttihad-ı İslam” TDV İslam Ansiklopedisi 

10. Jön Türkler, Siyasi Görüşleri ve İTC

https://islamansiklopedisi.org.tr/jon-turkler

https://islamansiklopedisi.org.tr/ittihat-ve-terakki-cemiyeti

Hanioğlu, M Şükrü. Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük (1889-1902). İstanbul: İletişim Yayınları, 1985

Mardin, Şerif. Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908. İstanbul: İletişim

Yayınları, 2012.

11. İslamcılık ve Türkçülük

https://islamansiklopedisi.org.tr/islamcilik#3-dusuncede

https://islamansiklopedisi.org.tr/turkculuk

Kara, İsmail. İslamcıların Siyasi Görüşleri. İstanbul: İz Yayıncılık, 1994.

12. II. Meşrutiyet Dönemi Siyasi Olayları

https://islamansiklopedisi.org.tr/balkan-savasi

https://islamansiklopedisi.org.tr/birinci-dunya-savasi

KÜLTÜR ATLASI

II

Türkiye Cumhuriyeti 

1. Giriş, Kısa Türkiye Cumhuriyeti tarihi, İttihatçı çizgi ve devletin devamlılığı meselesi 

Ahmad, Feroz. Modern Türkiye’nin Oluşumu,  İstanbul: Sarmal Yayınları.1995 s: 27- 107

2. Türk İnkılabı ve Türkiye’de din ve devlet ilişkisinin inşası

Karpat H. Kemal. Türk Siyasi Tarihi, İstanbul: Timaş Yayınları, 2013  s: 7-42

Ağcakulu, Ali: Türk Modernleşmesinde Dinin Yeri. İnternational Journal of the Asian Philosophical Association (IJAPA), Volume 7, Issue 2.

3. Türkiye’de Tek Parti iktidarının İnşası ve Birinci ve İkinci Meclisler 

Tunçay, Mete. Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması 1921-1931, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları

4. CHP, Milli Şef İktidarı ve Türkiye’de Sol Partiler  I

Karpat H. Kemal. Türk Siyasi Tarihi, İstanbul: Timaş Yayınları, 2013 s: 42-91

5. CHP, Milli Şef İktidarı ve Türkiye’de Sol Partiler II

Karpat H. Kemal. Türk Siyasi Tarihi, İstanbul: Timaş Yayınları, 2013 s: 42-91

6. Çok Partili Hayat, DP ve Sağ Partiler

Ahmad, Feroz. Modern Türkiye’nin Oluşumu,  İstanbul: Sarmal Yayınları.1995 s: 147-209

7. 1960 Darbesi ve Alparslan Türkeş – Ülkücülük

Karpat H. Kemal. Türk Siyasi Tarihi, İstanbul: Timaş Yayınları, 2013  s: 130-216

8. 12 Mart Muhtırası, 9 Mart Cuntası ve Yön hareketi 

Ahmad, Feroz. Modern Türkiye’nin Oluşumu,  İstanbul: Sarmal Yayınları.1995 s: 209-255 

9. 12 Mart sonrası düzen 

Ahmad, Feroz. Modern Türkiye’nin Oluşumu,  İstanbul: Sarmal Yayınları.1995 s: 209-255 

10. 1980 Darbesi

Ahmad, Feroz. Modern Türkiye’nin Oluşumu,  İstanbul: Sarmal Yayınları.1995 s: 255-297 

11. Turgut Özal dönemi  

Karpat H. Kemal. Türk Siyasi Tarihi, İstanbul: Timaş Yayınları, 2013  s: 275-292

12. Kürt Sorunu

Ağcakulu, Ali. Türkiye’de Kürt Milliyetçiliğinin Kısa Tarihi, İstanbul: Çıra Yayınları, 2015

13. Türkiye Dış Politikası Temel Konuları

Fahir Armaoğlu: 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi s 391-427 

14. HAFTA – 10 Mart: TC Anayasaları 

turk-anayasalari.htm

15. Refah Partisi ve 28 Şubat   

KÜLTÜR ATLASI

III

Said Nursi’nin Siyaset Teorisi

1. Giriş, Siyaset nedir , Siyaset Teorisi ve Said Nursi’nin siyaset düşüncesi var mıdır?

 • Andrew Heywood : Siyaset Teorisine Giriş: s. 1-19
 • Ali Ağcakulu: Ali Ağcakulu: Said Nursi’nin Siyaset Teorisi veya İslam Siyaset Düşüncesinde Reform: s. 258-282

2. Din – Siyaset ilişkisi ve Tevhid-i Rububiyet siyaset teorisi

 • Ali Ağcakulu: Said Nursi’nin Siyaset Teorisi veya İslam Siyaset Düşüncesinde Reform: s. 37-83, 282-323

3. İnsanın doğası, birey, özgürlük

 • Andrew Heywood : Siyaset Teorisine Giriş: s. 19-49
 • Ali Ağcakulu: Said Nursi’nin Siyaset Teorisi veya İslam Siyaset Düşüncesinde Reform: s. 325-348

4. Toplum ve muhafazakarlık

 • Andrew Heywood : Siyaset Teorisine Giriş: s. 49-63 
 • Ali Ağcakulu: Said Nursi’nin Siyaset Teorisi veya İslam Siyaset Düşüncesinde Reform: s. 367-383

 5. Devlet, siyasal sistemler,  Rejim,  ve Asker-Sivil İlişkileri

 • Andrew Heywood : Siyaset Teorisine Giriş: s. 63-109
 • Ali Ağcakulu: Said Nursi’nin Siyaset Teorisi veya İslam Siyaset Düşüncesinde Reform: s. 383-396, 424-433

6. Anayasa, Temel Haklar, Adalet, Eşitlik, Meşveret

 • Andrew Heywood : Siyaset Teorisine Giriş: s. 225–271
 • Ali Ağcakulu: Said Nursi’nin Siyaset Teorisi veya İslam Siyaset Düşüncesinde Reform: s. 320-323, 400-420

7. Milliyetçilik  

 • Andrew Heywood : Siyaset Teorisine Giriş: s. 119-134
 • Said Nursi: Mektubat, 26. Mektup, Üçüncü mebhas

Tavsiye Edilen Kaynaklar:

Ahmad, Feroz. Bir Kimlik Peşinde Türkiye,  İstanbul: İBÜ Yayınları.,

Ahmad, Feroz. Modern Türkiye’nin Oluşumu,  İstanbul: Sarmal Yayınları.

İnalcık, Halil, “Tanzimat Nedir?”, Tanzimat, Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu. ed. Halil İnalcık, Mehmet Seyitdanlıoğlu. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2014

Berkes, Niyazi. Türkiye’de Çağdaşlaşma, çev. Ahmet Kuyaş, 13. bs. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2008.

Hanioğlu, M Şükrü. Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük (1889-1902). İstanbul: İletişim Yayınları, 1985

Kara, İsmail. İslamcıların Siyasi Görüşleri. İstanbul: İz Yayıncılık, 1994.

Lewis, Bernard. Modern Türkiye’nin Doğuşu. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1993.

Lewis, Bernard. Ortadoğu 5. bs. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1993.

Mardin, Şerif. Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908. İstanbul: İletişim

Yayınları, 2012.

Mardin, Şerif,  Türk Modernleşmesi. İstanbul: İletişim Yayınları, 2013.

Tunçay, Mete, Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması 1921-1931, İstanbul: Tarih VakfYurt Yayınları,

Ülken, Hilmi Ziya, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, İstanbul: İş Bankası Yayınları

McNeill, William H, Dünya Tarihi, İstanbul: İmge Yayınları

Özdemir, Hikmet, Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul: İz Yayıncılık

Saray, Mehmet, Türk-Rus Münasebetlerinin Bir Analizi, Ankara: MEB Yayınları

Ağcakulu, Ali. Türkiye’de Kürt Milliyetçiliğinin Kısa Tarihi, İstanbul: Çıra Yayınları, 2015

Ali Ağcakulu: Said Nursi’nin Siyaset Teorisi veya İslam Siyaset Düşüncesinde Reform, İstanbul: Çıra Yayınları, 2017

Karpat H. Kemal. Türk Siyasi Tarihi, İstanbul: Timaş Yayınları, 2013.

Andrew Heywood : Siyaset Teorisine Giriş, Istanbul: Küre Yayinlari

Said Nursi, Risale-i Nur Kulliyati, Istanbul: Yeni Asya Yayinlari